Zavolej nám: (+420) 273 130 140
Napište nám: info.cz@autopartner.com

POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ AUTOPARTNER.COM

POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ AUTOPARTNER.COM

Účelem této politiky informování, jaké údaje a jakým způsobem se zpracovávají v rámci procesů spojených s fungováním servisu AUTOPARTNER.COM a také na koho je třeba se obrátit v záležitostech s tím spojených. Pokud byste potřebovali další informace, doporučujeme Vám, abyste se na nás obrátili:

 • e-mailovou zprávou: v záležitostech ochrany osobních údajů na e-mailovou adresu: dpo@autopartner.com
 • v technických záležitostech spojených s fungováním webu na e-mailovou adresu: webmaster@autopartner.com
 • dopisem: Auto Partner S.A. ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń, Polsko.

Svou návštěvou webu AUTOPARTNER.COM a prohlížením jejího obsahu schvalujete ustanovení této Politiky ochrany soukromých údajů.

AUTO PARTNER S.A. zavádí příslušné prostředky za účelem zajištění bezpečnosti osobních údajů Uživatele.

ZÁKLADNÍ POJMY:

Uživatel – každá fyzická osoba, která používá servis AUTOPARTNER.COM nebo služby dostupné v rámci servisu;

Osobní údaje – veškeré informace o fyzické osobě, která je identifikovatelná nebo je možné ji identifikovat prostřednictvím jednoho nebo několika zvláštních vlastností určujících fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo společenskou identitu, včetně podobizny, hlasové nahrávky, kontaktních údajů, údajů o lokalizaci, informací obsažených v korespondenci, informací shromažďovaných s použitím nahrávacích zařízení nebo jiné obdobné technologie.

GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Auto Partner S.A. se sídlem ve městě Bieruń (43-150) na ul. Ekonomiczna 20, zapsaná v Podnikatelském rejstříku Zemského soudního rejstříku (KRS) s číslem: 0000291327, vedeném Obvodním soudem v Katovicích, NIP (DIČ) 634-001-10-17.

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • POUŽÍVÁNÍ WEBU – ÚDAJE SHROMAŽĎOVANÉ WEBEM A MOBILNÍMI ZAŘÍZENÍMI

Od uživatelů, kteří navštěvují web výhradně pro získání informací, se shromažďují pro informační účely údaje posílané uživatelovým prohlížečem, neboli takové údaje, které jsou z technických důvodů nezbytné k zobrazování webu a zajištění jeho stabilního a bezpečného fungování.

Ve výše uvedeném případě mohou být shromažďovány údaje používané pro rozvoj a zdokonalování webu a pro jeho přizpůsobení potřebám uživatelů. Mohou to být údaje potřebné ke zjišťování, kolik uživatelů web navštívilo, jakým způsobem se na něj dostali a jaké informace nebo produkty je zajímaly.

Shromážděné údaje mohou zahrnovat mimo jiné: IP adresu, parametry programů a zařízení, které uživatel používá, prohlížené stránky, identifikační číslo mobilního zařízení a další údaje týkající se zařízení a využívání systémů.

AUTO PARTNER S.A. využívá pro poskytování služeb, přizpůsobení servisu individuálním preferencím uživatelů a pro statistické a reklamní účely. Tento mechanizmus lze vypnout v nastavení prohlížeče. Používání servisu bez změny nastavení prohlížeče znamená souhlas s ukládáním cookies v paměti zařízení.

 • POUŽÍVÁNÍ KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE / ADRESY KONTAKT@AUTOPARTNER.COM ANEBO KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ

AUTO PARTNER S.A. shromažďuje osobní údaje uživatelů, kteří se obracejí na AUTO PARTNER S.A. s použitím dostupných nástrojů, včetně prostřednictvím kontaktního formuláře, jenž se nachází na webu AUTOPARTNER.COM. Údaje shromážděné tímto způsobem se zpracovávají za účelem odpovědi na zprávy posílané uživatelem, včetně mj.: navázání spolupráce, získávání nabídky, provádění smlouvy nebo reklamace.

Shromážděné údaje mohou zahrnovat mj.: jméno a příjmení, název firmy, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa a také další údaje uvedené v kontaktním formuláři nebo zprávě.

 • POSÍLÁNÍ CV

AUTO PARTNER S.A. shromažďuje osobní údaje spojené s vedením běžných náborových postupů, a také s předáváním dat do databáze, pro účely příštích náborů – na základě příslušných souhlasů osob, kterých se údaje týkají. Kompletní obsah informační klauzule týkající se náboru je ke stažení ZDE.

 • PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU NEWSLETTRU a MARKETINGOVÉ MATERIÁLY

AUTO PARTNER S.A. zpracovává osobní údaje uživatelů pro účely odesílání newslettru a/nebo jiných marketingových materiálů týkajících se výrobků a služeb nabízených společnosti AUTO PARTNER S.A. a subjekty spolupracujícími s AUTO PARTNER S.A ., a také pro účely provádění činnosti z oblasti bezprostředního marketingu prostřednictvím použití automatických vyvolávacích systémů, zaměřených na telekomunikační zařízení, především telefonů nebo počítačů, jejichž jsem konečným uživatelem. Uživatel může v libovolné chvíli zrušit odběr newslettru např. prostřednictvím předání příslušné informace prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo kliknutím na příslušný link v zprávě s newslettrem.

 • SOUTĚŽE A AKCE

V případě uspořádání společností AUTO PARTNER S.A. soutěže nebo akce bude AUTO PARTNER S.A. zpracovávat osobní údaje uživatelů, kteří se zúčastní určité akce nebo soutěže, v souladu s platnými právními předpisy a výhradně pro účely spojené s realizací určité akce nebo soutěže.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Výše uváděné údaje se zpracovávají na základě:

 • čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – osoba, které se údaje týkají, souhlasila se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více určitých cílů;
 • čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování je nezbytné k provedení smlouvy, jejíž stranou je osoba, které se údaje týkají, nebo k zahájení příslušných kroků na žádost osoby, již se údaje týkají, a to před uzavřením smlouvy;
 • čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování údajů je nezbytné pro splnění povinností správce – především povinností vyplývajících ze Zákona ze dne 26. července 1991 o daní z přidané hodnoty od fyzických osob a zákona ze dne 15. února 1992 o dani z příjmu právnických osob;
 • čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z právně opodstatněných zájmů realizovaných správcem nebo třetí stranou, s výjimkou situací, které mají nadřazenou povahu vůči těmto zájmům, což jsou zájmy a základní práva a svobody osoby, již se údaje týkají, vyžadující ochranu osobních údajů, především když osoba, již se údaje týkají, je dítě – za právně opodstatněný zájem je třeba považovat právo společnosti AUTO PARTNER S.A. na nárokování nebo na ochranu nároků nebo zajištění bezpečnosti informací, osob nebo majetku, a také snahu o zlepšení kvality nabízených výrobků a poskytovaných služeb.

PRÁVA OSOB, JICHŽ SE ÚDAJE TÝKAJÍ

AUTO PARTNER S.A. informuje, že v případech, kdy se zpracování koná na základě souhlasu uživatele, je předkládání osobních údajů dobrovolné. Uživatel má právo odmítnout odevzdat údaje, toto však může mít za důsledek omezení možnosti využívat určité funkce webu.

Uživatel je oprávněn v libovolné chvíli vzít zpět předchozí souhlas. Vzíti zpět souhlasu neovlivňuje právo zpracování na základě dříve uděleného souhlasu.

Uživatele servisu AUTOPARTNER.COM jsou také oprávnění k:

 • přístupu ke svým údajům a k obdržení jejich kopií,
 • opravám svých osobních údajů,
 • předložení stížnosti k rukám předsedy Úřadů pro ochranu osobních údajů, pokud si budou myslet, že se osobní údaje zpracovávají způsobem, který není v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Podle pravidel uvedených v GDPR nebo jiných přepisů týkajících se ochrany osobních údajů a v případech určených těmito předpisy, uživatel bude mít také právo na:

 • odmítnutí zpracování osobních údajů,
 • omezení zpracování osobních údajů,
 • odstranění osobních údajů,
 • odstranění osobních údajů,

V případě pochybností o právech náležejících uživateli, nebo o možnosti nebo způsobů jejich využití, a také ve všech jiných věcech spojených s ochranou osobních údajů, kontaktujte nás:

 • emailovou zprávou: na e-mailové adrese: dpo@autopartner.com
 • korespondenčně: Auto Partner S.A. ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń (s označením ODO na obálce).

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • subjekty patřící do kapitálové skupiny, do které patří AUTO PARTNER S.A., v rámci svých aktivit spojených s činností společnosti AUTO PARTNER S.A. a výhradně v souvislosti s realizaci výše uvedených cílů, a také na základě příslušné smlouvy;
 • orgány nebo subjekty oprávněné na základě právních předpisů;
 • subjekty, kterým jsou zpřístupněny na základě uzavřených smluv týkajících se činnosti vedené společnosti AUTO PARTNER S.A., kterým AUTO PARTNER svěřuje provedení činnosti spojených s nutnosti zpracovávat údaje (zpracovávající subjekty), např.: firmy poskytující IT obsluhu, operátoři informatických systémů, operátoři platebních systémů, právní kanceláře, auditorské firmy;
 • kurýrské a poskytující dopravní a poštovní služby firmy, které Vám budou dodávat objednané zásilky;
 • orgány nebo subjekty, kterým se údaje zpřístupňují na základě souhlasu osoby, které se údaje týkají.

OBDOBÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje se budou zpracovávat v následujících obdobích:

 • údaje zpracovávané na základě souhlasu: do doby, než bude souhlas odvolán. Odvolání souhlasu nemá vliv na to, že jejich zpracování v době platnosti souhlasu bylo v souladu se zákonem;
 • údaje zpracovávané v souvislosti se smlouvou, jejíž stranou jste Vy nebo Váš zaměstnavatel, nebo zákazník: po celou dobu trvání určité smlouvy a po jejím ukončení po dobu nezbytnou k uskutečnění veškerých povinností vyplývajících ze smlouvy, a také po dobu, během níž mohou vyjít najevo nároky spojené se smlouvou, vyplývající z ustanovení občanského zákoníku, daňových zákonů, nebo jiných právních předpisů, nebo když to bude opodstatněné, do chvíle, než sdělíte svůj nesouhlas na zpracování námi Vašich osobních údajů;
 • údaje zpracovávané na základě vyplývající ze zákona povinnosti společnosti AUTO PARTNER S.A.: v obdobích určených příslušnými zákony – podle konkrétní daňové povinnosti. V případě souborů cookie – se údaje uchovávají do doby, než určitý soubor cookie pozbude platnost nebo bude uživatelem odstraněn;
 • údaje zpracovávané za účelem realizace zákonného zájmu společnosti AUTO PARTNER S.A.: po dobu nezbytnou k uskutečnění tohoto zájmu.

SOUBORY COOKIES

AUTO PARTNER S.A. informuje, že se během používání servisu v konečném zařízení uživatele ukládají krátké informace, především textové soubory nazývané „cookies”. Soubory „cookies” obsahují takové informativní údaje, jako je: adres IP uživatele, název webu, z kterého pochází, doba jejich uchovávání na koncovém zařízení uživatele, uložené parametry zařízení a statistiky a jedinečné číslo. Soubory „cookies” jsou směřované na server servisu za prostřednictvím internetového prohlížeče nainstalovaného na konečném zařízení uživatele.

Soubory cookies a obdobné technologie nejsou určeny k identifikaci uživatele a na jejich základě se neurčuje identita uživatele. Soubory cookies a obdobné technologie mohou být osobními údaji teprve ve spojení s dalšími jedinečnými identifikačními nebo jinými informacemi umožňujícími identifikaci této fyzické osoby.

Společnost AUTO PARTNER S.A. využívá soubory cookies pro poskytování služeb, přizpůsobení servisu individuálním preferencím uživatelů a pro statistické a reklamní účely. Tento mechanizmus lze vypnout v nastaveních prohlížeče. Používání servisu bez změny nastavení prohlížeče znamená souhlas s ukládáním cookies v paměti zařízení.

Soubory „cookies” se v servisu používají především za účelem:

 • udržování správného technického stavu mezi serverem servisu a konečným zařízením uživatele;
 • optimalizace používaní uživatelem webu servisu a přizpůsobení způsobu jejich zobrazování na konečném zařízení uživatele;
 • zajištění bezpečnosti používání servisu;
 • hromadění statistik návštěv webu podporujících vylepšování jejich struktury a obsahu.

Vzhledem na dobu jejich životnosti se mohou soubory cookies společnosti AUTO PARTNER S.A. rozdělit na:

 • relační – soubory uchovávané v zařízení uživatele do doby, než se uživatel odhlásí nebo odejde ze Servisu;
 • stálé – soubory uchovávané v zařízení uživatele do doby jejich odstranění uživatelem nebo do doby ukončení platnosti souboru cookie ve lhůtě určené ve specifikaci souboru cookie.

AUTO PARTNER S.A. a další subjekty, které mu poskytují služby (např. analytické a statistické) využívají soubory cookie pro různé účely, které lze rozdělit do následujících kategorií.

 • nezbytné pro používání servisu:
 • soubory cookie s údaji zavedenými uživatelem (identifikátor relace) na dobu trvání relace,
 • ověřovací soubory cookie využívané ke službám požadujícím ověřování během trvání relace,
 • soubory cookie používané k zajištění bezpečnosti, např. používané pro zjišťování zneužívání při ověřování,
 • relační soubory cookie multimediálních přehrávačů (např. soubory cookie přehrávače flash), během trvání relace;
 • usnadňující používání servisu:
 • trvalé soubory cookie určené k personalizaci interfejsu uživatele po dobu trvání relace nebo o něco déle,
 • soubory cookie určené k monitorování pohybu na webu, tj. na analýzu dat – to jsou soubory využívané pro analýzu způsobu využívání servisu uživatelem, pro vytváření statistik a reportů týkajících se fungování servisu,
 • soubory cookie určené k přihlášení k servisu z využitím sociálních sítí.

Soubory cookie umožňují udržovat relaci, správné fungování a zobrazování servisu, vracení se na dříve prohlížené stránky, a také k zobrazování: příjezdových map, videí umísťovaných v servisu YouTube a k integrování servisu se sociálními sítěmi.

SPRÁVA SOUBORŮ COOKIE

Většina prohlížečů automaticky uchovává cookies na zařízení uživatele. Uživatelé mohou také spravovat ukládání cookies osobně, například pomoci změny nastavení svého prohlížeče nebo odstranění uchovávaných cookies. Úroveň ochrany proti cookies se nastavuje v každém prohlížeči, až po úplné zablokování souborů Cookies. Vypnutí / odstranění souborů cookies však může způsobit, že některé funkce našeho webu nebudou fungovat očekávaným způsobem. Soubory cookie mohou být nezbytné pro fungování některých funkcí servisu autopartner.com.

Informace o tom, jak vypnout obsluhování souborů cookies najdete s použitím funkce nápovědy v prohlížeči uživatele. Vypnutí / odstranění souborů cookies se týká výhradně prohlížeče, ve kterém byla tato činnost provedena. Proto je třeba v jiných prohlížečích vypnutí/odstranění souborů cookies zopakovat.

ANALYTICKÉ NÁSTROJE GOOGLE (GOOGLE ANALYTICS, MANAŽÉR TAGŮ)

Servis AUTOPARTNER.COM používá služby, které umožňují analýzu způsobu, jakým uživatel servis využívá (dále analytické nástroje) využívající soubory cookie. Uživatel v každé chvíli může změnit nastavení souborů cookie prostřednictvím změny nastavení soukromí v prohlížeči.

GOOGLE ANALYTICS:

Google Analytics je systém statistik sbírající údaje o uživatelích navštěvujících servis.

Google Analytics během analýzy pohybu na webu sbírá například takové údaje, jako jsou:

 • jak se uživatel dostal na servis (prostřednictvím vyhledávače, nebo odkazem z jiného webu, anebo bezprostředně manuálním napsáním adresy webu v prohlížeči),
 • na jakém místě se uživatel fyzicky nachází (země, město)
 • jaké programy uživatel využívá (operační systém, prohlížeč, druh zařízení),
 • jak se uživatel choval na webu (jak kolik času trávil na konkrétní substránce, kolik substránek navštívil)

Pokud máte zájem o podrobné informace o pravidlech, podle kterých služby Google Analytics shromažďují a zpracovávají data, zveme Vás na stránku: „Jak Google využívá údaje shromážděné během používání vitrín a aplikací naších partnerů” (nachází se na adrese www.google.com/policies/privacy/partners/ nebo na jiné URL adrese, kterou Google může občas zpřístupňovat).

TAG MANAGER

Servis AUTOPARTNER.COM používá také Google Tag Manager. Tento nástroj sám o sobě neshromažďuje osobní údaje, avšak pomáhá při umísťování tagů a jejich správě. Tagy jsou malé prvky kódu, které se používají mimo jiné k měření pohybu a chování uživatelů, registraci efektů působení internetových reklam, vedení remarketingu. Tag Manager si všimne také, pokud přestanete servis AUTOPARTNER.COM navštěvovat. Další informace můžete najít na stránkách: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/

HOTJAR

Hotjar to je nástroj určený k analýze zájmu uživatelů o jednotlivé prvky servisu. Vytváří „mapy kliků“ a zkoumá, jak moc jsou uživatele na stránce angažování (např. z hlediska jejího rolování). Hotjar může také registrovat chování uživatelů.

ZMĚNY POLITIKY OCHRANY SOUKROMÝCH ÚDAJŮ

Za účelem aktualizace informací obsažených v Politice ochrany osobních údajů a souladu těchto informací s platnými právními předpisy se může Politika ochrany osobních údajů změnit. V případě změn obsahu Politiky ochrany osobních údajů, bude změněno datum její aktualizace uvedené na konci dokumentu. AUTO PARTNER S.A. doporučuje uživatelům, aby se s ustanoveními Politiky ochrany osobních údajů pravidelně seznamovali.

Poslední aktualizace tohoto dokumentu proběhla dne 2019-12-01.